Stephen Nomura

UX Designer, NYC

I'm updating my site; stay tuned! :)

Portfolio: http://portfolio.nomu.co

Resume: Dropbox Link